De boekhouding als beleidsinstrument...

Welke term hoort bij welke omschrijving?

Zorg ervoor dat de omschrijving links overeenstemt met de term rechts, kies uit het lijstje.
Bij deze vorm van financiële analyse vergelijken we de evolutie van een cijfer over verschillende jaren.
Als we nagaan wat de structuur is van de balans (in functie van het balanstotaal) en hoe de resultatenrekening samengesteld is (ten opzichte van de omzet), gebruiken we dit soort analyse.
Deze ratio geeft een beeld van de verhouding eigen vermogen tegenover totaal vermogen (balanstotaal).
Deze ratio geeft het rendement: het resultaat van de onderneming ten opzichte van het eigen vermogen.
Hiermee gaan we de rentabiliteit van het eigen vermogen vergelijken.
Dit cijfer wordt gebruikt om de waarde van een onderneming te beoordelen. De vraag is of de onderneming voldoende geldstromen genereert.
De winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen; het gaat hier om een cashflow.
De courante winst voor financieel resultaat en belastingen.
De mate waarin de onderneming haar schulden op korte termijn kan terugbetalen.
Het verschil tussen de vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn.
De liquiditeitsratio in ruime zin, waarbij de voorraden als beschikbare middelen worden beschouwd.
De liquiditeitsratio in enge zin, waarbij de voorraden uit de vlottende activa gehaald worden.
De verhouding tussen de gemiddelde leveranciersschulden en de aankopen per dag (incl. btw).
Aantal dagen voorraad is de gemiddelde voorraad tegenover..
De verhouding tussen de gemiddelde klantenvorderingen en de verkopen per dag (incl. btw).